Regulamin Platformy DIETPLANNERAPP.COM

Definicje i postanowienia ogólne

Właścicielem Platformy internetowej Dietplannerapp.com, którego dotyczy niniejszy Regulamin jest Diet Planner Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-441) przy ul. Niemierzyńskiej 17a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000744572 posiadającą nr NIP: 8513228468 REGON: 380987138

Platforma działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 679/2016 („RODO”) i innych właściwych przepisów prawa.

Poniżej użyte terminy mają następujące znaczenie:

 • Spółka: Diet Planner Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-441) przy ul. Niemierzyńskiej 17a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestry Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000744572 posiadająca nr NIP: 8513228468 REGON: 380987138;
 • Platforma: platforma internetowa prowadzona przez Spółka za pośrednictwem strony internetowej www.dietplannerapp.com;
 • Użytkownik: osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych w ramach Platformy, która dokonała prawidłowej rejestracji w ramach Platformy i zaakceptowała Regulamin.
 • Treści: wszelkie treści zamieszczane na stronach www.dietplannerapp.com w szczególności pliki tekstowe (wypowiedzi, komentarze, przepisy, jadłospisy, plany żywieniowe, diety, potrawy, składniki, produkty, artykuły itp.), graficzne, zdjęcia, pliki audio i wideo, linki do innych stron internetowych itp.;
 • Login: unikalna nazwa zarejestrowanego Użytkownika na Platformie;
 • Profil: podstrona zarejestrowanego Użytkownika za pośrednictwem, której może wprowadzać dane i zarządzać nimi
 • Punkty: jednostka rozliczeniowa, której zakup umożliwia Użytkownikowi wymianę na wybrane przez Spółkę usługi świadczone na Platformie, zgodnie z aktualną ofertą Spółki. Do korzystania z Punktów konieczna jest rejestracja i posiadanie Profilu, a usunięcie Profilu Użytkownika (w szczególności na skutek rozwiązania Umowy) powoduje utratę posiadanych punktów.
 • Usługi płatne: usługi, za które Spółka pobiera opłaty zgodnie z cennikiem, w tym m.in. usługa dodania Punktów.
 • Baza danych: zbiór informacji, zdjęć i wartości odżywczych produktów, składników, posiłków, diet w tym zapotrzebowanie na energię dla określonej jednostki udostępnione Spółce przez Użytkowników i podmioty współpracujące ze Spółką. Spółka przy każdym produkcie jeśli będzie to możliwe oznaczy źródło dostarczenia powyższych informacji.
 • Umowa: umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na czas nieokreślony między Użytkownikiem a Spółką w chwili zakupu Punktów i/lub rejestracji na Platformie
 • Regulamin: niniejszy Regulamin Platformy www.dietplannerapp.com

Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, zakupem Punktów oraz przed rejestracją, każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając z Platformy i dokonując rejestracji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Akceptacja Regulaminu równoznaczna jest z zaakceptowaniem oświadczeń o następującej treści:

 • „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”;
 • „zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkiego jego postanowienia”;
 • „dane zawarte w formularzu rejestracyjnym podałem dobrowolnie i są zgodne z prawdą”;
 • „zamieszczane na Platformie i w Profilu dane osobowe innych osób, ich wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny i za ich zgodą. Diet Planner Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wprowadzone i wykorzystywane dane oraz informacje wprowadzane na Platformie i Profilu”
 • „jestem świadomy, że za umieszczanie jakichkolwiek Treści na Platformie nie przysługuje wynagrodzenie”
 • „wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z Platformy.

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Platformy, w tym prawa i obowiązki Użytkowników i Spółki. Procedurę umieszczania Treści, zasady postępowania reklamacyjnego, zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Platformy oraz warunki zawierania, rozwiązywania i odstępowania od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Celem i rolą Platformy jest wsparcie Użytkowników w procesie układania jadłospisów i planów żywieniowych za pomocą narzędzi on-line. Dietplannerapp.com jest wielofunkcyjną Platformą umożliwiającą Użytkownikom między innymi: generowanie jadłospisów, tworzenie przepisów i produktów, wprowadzanie danych osobowych, oznaczanie preferencji żywieniowych, wybieranie rodzaju diet oraz pozwala na komunikację między kontami.

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Platformy nie zastępują konsultacji z lekarzem i właściwych badań diagnostycznych oraz nie mogą być traktowane jako podstawa do stosowania jakichkolwiek produktów leczniczych.

 1. Wprowadzanie zmian w planie żywieniowym zgodnie z jadłospisem wygenerowanym za pośrednictwem Platformy nie może być traktowany jako pewnik, który ma przyczynić się do polepszenia stanu zdrowia Użytkowników. Nie może być zatem traktowany jako alternatywa wobec porad lekarskich.

 1. Użytkownik oświadcza, że jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowy dobór diety, jadłospisu i planu żywieniowego. Korzystanie z wygenerowanych jadłospisów za pośrednictwem Platformy nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności za jadłospisy, które tworzy i udostępnia innym. Jadłospisy, plany żywieniowe oraz diety udostępnione Użytkownikowi są jedynie sugestią sposobu żywienia i muszą być zawsze przeanalizowane i sprawdzone przez Użytkownika.

 1. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość oraz zgodność z aktualnym stanem wiedzy i porad udzielanych przez Użytkownika osobom trzecim. W związku z powyższym Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez Użytkownika osobom stosującym wygenerowane jadłospisy, plany żywieniowe, diety itp.

 1. Treści generowane na Platformie dotyczące wartości odżywczej, energetycznej diety, produktów, posiłków, składników, w tym zapotrzebowanie na energię dla określonej jednostki, pochodzą z Baz danych wskazanych na Platformie. W związku z powyższym Spółka nie ponosi odpowiedzialności i nie gwarantuje kompletności, poprawności oraz prawidłowości informacji na niej publikowanych.

 1. Spółka nie odpowiada za wszelkie Treści i wartości odżywcze, energetyczne wprowadzane do bazy danych i jadłospisów przez Użytkowników.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z Regulaminem, a także z przepisami obowiązującego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami mając na uwadze przede wszystkim poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Spółki oraz osób trzecich. Zabronione jest również wykorzystanie Platformy do celów innych niż jego przeznaczenie, korzystania z jakichkolwiek programów/skryptów zakłócających lub automatyzujących korzystanie z Platformy takich jak wirusy, boty, itp.

 1. Poszczególne elementy Platformy, a także jej zawartości stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

 1. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie elementów i Treści dla celów innych niż związanych z prawidłowym korzystaniem z Platformy jest zabronione.

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości korzystania z Platformy poprzez zablokowanie jego Profilu w Platformie, a w szczególnie rażących przypadkach – bezpowrotnego usunięcia Profilu.

 1. Użytkownik oświadcza, rozumie i przyjmuje do wiadomości, że zablokowanie lub usunięcie Profilu w Platformie zgodnie z Regulaminem, nie daje jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Spółce, dla podkreślenia czego Użytkownik zrzeka się wszelkich takich roszczeń.

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Platformy niezbędne jest:

 

 • urządzenie (np. komputer, smartfone, tablet lub inne urządzenie multimedialne) z dostępnym połączeniem z siecią Internet;
 • przeglądarka z aktywną obsługą JavaScript oraz plików Cookies;
 • posiadanie konta poczty elektronicznej (adres e-mail).

 

 1. Spółka rekomenduje, aby korzystać z Platformy za pośrednictwem najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge. Korzystanie z Platformy za pośrednictwem innych przeglądarek lub starszej wersji wyżej wymienionych jest możliwe, przy czym niektóre funkcjonalności mogą nie działać prawidłowo.

 1. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet  korzystanie z Platformy może wiązać się z ryzykiem ingerencji osób trzecich w transmisję danych pomiędzy Użytkownikami. W celu zminimalizowania tego ryzyka zalecane jest korzystanie z aktualnych wersji oprogramowania antywirusowego oraz regularnego aktualizowania oprogramowania na urządzeniach z których korzystamy.

 Warunki korzystania z Platformy

 1. Dostęp do Platformy i możliwość zapoznania się z jego zawartością i funkcjonalnością (poza zawartością i funkcjonalnością wyraźnie zastrzeżoną dla zarejestrowanych Użytkowników) posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet.

 1. W celu rejestracji należy podać dane wymagane przez Spółkę. Podanie danych jest niezbędne do założenia Profilu, jednocześnie zakres danych podawanych przy jego zakładaniu spełnia zasadę minimalizacji określoną w art. 5 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Rejestracja jest bezpłatna i jest procesem technicznym, który wymaga podjęcia odpowiednich działań przez Użytkownika, tj. podania danych zgodnie z pkt 2., zaakceptowania Regulaminu, ustanowienia loginu i hasła do Profil, a następnie aktywowania Profilu poprzez link przesłany przez Spółkę na podany przez Użytkownika adres e-mail. Proces ten prowadzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania przez Użytkownika z Platformy.

 1. Użytkownik obowiązany jest podać w procesie rejestracji dane zgodne z prawdą, dokładne i aktualne.

 1. Po rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do mechanizmów i narzędzi jakie oferuje Platforma.

 1. Jedna osoba może mieć wyłącznie jeden Profil na Platformie. Nie jest dozwolone zakładanie kilku Profili dla tego samego Użytkownika, w szczególności dotyczy to sytuacji zakładania Profili przez osoby, których udział na Platformie został wykluczony w związku ze złamaniem Regulaminu lub naruszeniem prawa.
 1. W przypadku używania Platformy będący użytkownikiem, którego Profil określa rola jako twórca planów dietetycznych dla innych osób. Użytkownik nie może:
  • tworzyć wielu planów dietetycznych (jadłospisów) w Profilu pacjenta
  • pobierać więcej niż 3 razy dziennie pliku .pdf z planem dietetycznym (jadłospisem), którego źródło danych to jeden plan dietetyczny (jadłospis)

Usługi

 1. Każdy Użytkownikowi od momentu rejestracji może bezpłatnie korzystać z Platformy do momentu osiągnięcia limitu operacji możliwych do realizacji. Po upływie wskazanego w Profilu limitu, Użytkownik musi dobrowolnie podjąć decyzję, czy decyduje się na kontynuację korzystania z Platformy korzystając z Usług płatnych, poprzez zakup Punktów.

 1. W zamian za uiszczoną opłatę Użytkownik uzyskuje Punkty, które pełnią funkcję jednostek rozliczeniowych służących do rozliczania należności Spółki z tytułu świadczenia usług.

 1. Zakup Punktów możliwy jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników zalogowanych na Platformie. Aktywacja usług za pomocą wykupienia Punktów wymaga wyboru właściwej dla siebie oferty oraz wyboru sposobu płatności.

 1. Dany Punkt może być wykorzystany tylko jeden raz. Punkty nie mogą być wykorzystane przez Użytkownika, którego konto zostało zablokowane lub usunięte. W przypadku jeżeli konto zostało zablokowane lub usunięte z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, Użytkownikowi nie należy się zwrot ceny za zakupione Punkty.

 1. W określonych sytuacjach Spółka może poszczególnym Użytkownikom przyznać Punkty bez konieczności uiszczania opłaty.

 1. Punkty, które nie zostały zakupione nie podlegają reklamacji i nie pociągają za sobą obowiązku zwrotu opłat. Użytkownik nie może zrzec się Punktów na rzecz innego Użytkownika.

 1. Użytkownik może dokonać zakupu Punktów w dowolnym terminie . Aktualna cena Punktów może być w każdym czasie zmieniona przez Spółkę. Nie dotyczy to cen Punktów, które zostały już przez Użytkownika zakupione.

 1. Po wyborze Punktów i wprowadzeniu danych niezbędnych do realizacji zakupu Użytkownik deklaruje wybór formy płatności.

 1. Usługa dostępna jest po sfinalizowaniu płatności. Użytkownik otrzymuje zakupione Punkty po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Spółki.

 1.  Żadne koszty nie są naliczane bez wiedzy i zgody Użytkownika.

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Platformy i wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wypowiedzenie powinno zostać wysłane za pomocą poczty e-mail na adres: info@dietplannerapp.com

 1. Wypowiedzenie Umowy będzie skutkowało usunięciem Profilu Użytkownika, przy czym usunięcie Profilu i danych Użytkownika nie skutkuje usunięciem z Platformy zamieszczonej przez Użytkownika Treści, które będą przechowywane i archiwizowane na Platformie. Usunięcie Profilu nie unieważnia także udzielonej Spółce przez Użytkownika licencji o której mowa w niniejszym Regulaminie.

Płatności

Sprzedaż produktów odbywa się przez platformę Stripe, a sprzedający wykorzystuje w tym celu dodatkowo usługę easycart.pl, w ramach której realizowana jest płatność (strona zakupu). Użytkownik, podając dane na stronie zakupu, zgadza się na ich przekazanie do EasyCart oraz Stripe zgodnie z regulaminem i polityką prywatności. Te dokumenty są podlinkowane na stronie koszyka.

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług płatnych Użytkownik powinien dokonać płatności za usługi.
 2. Koszt korzystania z Płatnych usług świadczonych przez Spółkę udostępniony jest w Profilu użytkownika.
 3. Użytkownik może dokonać płatności w dowolnej formie określonej przez Spółkę w momencie zakupu.
 4. Dokonanie płatności odbywa się wyłącznie za pomocą płatności on-line, które realizowane są za pośrednictwem https://dietplannerapp.com/app/settings/payments
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności internetowych. Wszelkie uwagi związane z przebiegiem transakcji płatniczych dokonywanych w sposób określony w zdaniu poprzednim, Użytkownicy zobowiązani są zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego właściciela serwisu płatności internetowych.
 6. Zmiana cennika nie stanowi zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany cennika nie będą miały wpływu na płatności dokonane przed wejściem w życie zmian.

Treści oraz własność przemysłowa

 1. Użytkownik ma możliwość zamieszczania Treści. Każda zamieszczona przez Użytkownika Treść musi być zgodna z prawem oraz niniejszym Regulaminem.

 1. Spółka w żaden sposób nie odpowiada i nie weryfikuje dodanej przez Użytkownika Treści, jest jedynie Platformą techniczną, której rolą jest wsparcie Użytkowników w procesie układania jadłospisów i planów żywieniowych. Użytkownik zamieszczający Treści, w tym linki do stron internetowych osób trzecich lub własnych ponosi wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za regulamin i politykę prywatności stosowaną przez właścicieli stron internetowych, których linki zostały zamieszczone przez Użytkowników.

 1. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek Treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, w tym w szczególności:

 • treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe;
 • zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne;
 • obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne;
 • przedstawiające przemoc;
 • materiały w jakikolwiek sposób dyskryminujące w tym w szczególności ze względu na rasę i płeć;
 • naruszające prawo do prywatności;
 • zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.

 1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia naruszeń opisanych w pkt. 3 Użytkownik ma prawo do zawiadomienia Spółki o zaistniałej publikacji Treści zabronionej, zaś Spółka po weryfikacji zawiadomienia jest uprawniona do natychmiastowego usunięcia takich Treści i/lub konta Użytkownika.

 1. Za dodane na Platformę Treści, Użytkownik ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. Treści dodane przez Użytkownika nie wyrażają w jakimkolwiek stopniu poglądów ani też opinii Spółki.

 1. Publikacja Treści nie stanowi podstawy do domagania się jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania od Spółki.

 1. Każdy Użytkownik zamieszczający Treści na Platformie oświadcza, że:

 • posiada prawa autorskie, w tym prawa do publikacji Treści;
 • Treści nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych ani praw osobistych;
 • Treści nie posiadają wad prawnych;
 • posiada wszelkie prawa do użytkowania Treści;
 • publikacja Treści nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

 1. Użytkownik ponad to oświadcza, że Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty wynagrodzeń na rzecz twórców zamieszczonych Treści.

Prawa autorskie oraz licencja

 1. Użytkownik w przypadku rejestracji w Serwisie oświadcza, że udziela Spółce nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych licencji niewyłącznej do wielokrotnego wykorzystania nadesłanych Treści. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z przesłanych Treści na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrą;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Treści – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania Treści w sposób inny niż określony w ppkt powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet) oraz zezwalanie na to osobom trzecim.

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Treści przez Użytkowników w dowolny sposób oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby wszelkiego rodzaju publikacji zamieszczonych Treści. Użytkownik upoważnia ponad to Spółkę do wykorzystywania Treści do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i zgadza się na publikację, jak również dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów, nagłówków i korzystania z tak zmienionych Treści w zakresie wskazanym powyżej. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie przesłanej Treści. Użytkownik wyraża zgodę ma wykorzystanie przez Spółkę z Treści w ww. zakresie i zobowiązuje się nie wykonywać nadzoru autorskiego w stosunku do Treści.

 1. Użytkownik udziela także Spółce zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie opisanym w niniejszym rozdziale.

Dane osobowe

 1. Do ochrony danych osobowych stosuje się zasady określone w zakładce Polityka Prywatności.

 1. Niniejszy Regulamin został opracowany mając na uwadze ochronę prywatności Użytkowników, ochronę gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Platformy oraz bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 1. Użytkownik posiadający Profil na Platformie oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które wprowadza do Platformy oraz, że jest jedynym podmiotem uprawnionym do decydowania o środkach i celach przetwarzania tych danych osobowych. W związku z powyższym Użytkownik powierza wprowadzane do Platformy dane osobowe do przetwarzania Spółce.

 1. W celu dopełnienia procesu zawarcia umowy powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkownik powinien niezwłocznie po rozpoczęciu korzystania z Platformy uzupełnić formularz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dostępny w Profilu użytkownika. Uzupełnienie formularza w wersji elektronicznej oraz akceptacja treści regulaminu są wystarczające do zawarcia umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i nie wymagają drukowania, podpisania i odesłania papierowej wersji umowy.

 1. Do momentu niezastosowania się do powyższego punktu niniejszego regulaminu Spółka ma prawo zablokować możliwość umieszczania danych osobowych w Dietplannerapp.com

Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidywane niniejszym Regulaminem nie są wykonywane lub są wykonywane nienależycie.

 1. Reklamacje należy składać pisemnie w formie e-mail na adres: info@dietplannerapp.com

 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • login, imię i nazwisko Użytkownika;
 • czas i okoliczności wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji;
 • opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji;
 • w przypadku wystąpienia błędu konieczne jest przekazanie jego dokładnej treści.

 1. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 1. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

 1. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail z którego została ona zgłoszona.

 1. O planowanych przerwach w funkcjonowaniu Platformy Spółka będzie informować Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku przerw spowodowanych awariami, Spółka będzie dążyć do ich jak najszybszego usunięcia.

Zmiany w regulaminie

 1. Spółce przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Spółka będzie informować Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

 1. Korzystanie z Platformy po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany.

 1. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien zaprzestać korzystania z Platformy i wypowiedzieć niniejszą Umowę.

Postanowienia końcowe

 1. Spółka dołoży wszelkich starań w celach zapewnienia prawidłowego działania Platformy, jednakże nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nienależyte działanie Platformy i nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w tym zakresie, w przypadku gdy nie można mu przypisać winy umyślnej. Żaden system nie może zapewnić absolutnego bezpieczeństwa w każdych warunkach.

 1. W razie wyniknięcia sporów wynikających z Regulaminu Spółka i Użytkownik będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w terminie 14 dni, wszelkie spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Spółki.

 1. Prawem właściwym dla realizacji Umowy i funkcjonowania Platformy jest prawo polskie.

 1. W przypadku skierowania przeciwko Spółce  jakichkolwiek roszczeń spowodowanych korzystaniem przez Użytkownika z DietPlannerApp.com w sposób niezgodny z Regulaminem, Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych w celu ochrony Spółki przed takimi roszczeniami oraz zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty, jakie  Spółki  poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z takimi roszczeniami.