Regulamin

I. Definicje i postanowienia ogólne

Właścicielem Platformy internetowej Dietplannerapp.com, którego dotyczy niniejszy Regulamin jest Diet Planner Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-441) przy ul. Niemierzyńskiej 17a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000744572 posiadającą nr NIP: 8513228468 REGON: 380987138

Platforma działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 679/2016 („RODO”) i innych właściwych przepisów prawa.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

 • Spółka: Diet Planner Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-441) przy ul. Niemierzyńskiej 17a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestry Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000744572 posiadająca nr NIP: 8513228468 REGON: 380987138;
 • Platforma: platforma internetowa prowadzona przez Spółka za pośrednictwem strony internetowej www.dietplannerapp.com;
 • Treści: wszelkie treści zamieszczane na stronach www.dietplannerapp.com w szczególności pliki tekstowe (wypowiedzi, komentarze, przepisy, jadłospisy, plany żywieniowe, diety, potrawy, składniki, produkty, artykuły itp.), graficzne, zdjęcia, pliki audio i wideo, linki do innych stron internetowych itp.;
 • Login:unikalna nazwa zarejestrowanego Użytkownika na Platformie;
 • Profil:podstrona zarejestrowanego Użytkownika za pośrednictwem, której może wprowadzać dane i zarządzać nimi;
 • Baza danych: zbiór informacji, zdjęć i wartości odżywczych produktów, składników, posiłków, diet w tym zapotrzebowanie na energię dla określonej jednostki udostępnione Spółce przez Użytkowników i podmioty współpracujące ze Spółką. Spółka przy każdym produkcie jeśli będzie to możliwe oznaczy źródło dostarczenia powyższych informacji.
 • Umowa: umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na czas nieokreślony między Użytkownikiem a Spółką w chwili rejestracji na Platformie
 • Regulamin: niniejszy Regulamin Platformy www.dietplannerapp.com

Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy oraz przed rejestracją, każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając z Platformy i dokonując rejestracji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Akceptacja Regulaminu równoznaczna jest z zaakceptowaniem oświadczeń o następującej treści:

 • „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”;
 • „zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkiego jego postanowienia”;
 • „dane zawarte w formularzu rejestracyjnym podałem dobrowolnie i są zgodne z prawdą”;
 • „zamieszczane na Platformie i w Profilu dane osobowe innych osób, ich wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny i za ich zgodą. Diet Planner Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wprowadzone i wykorzystywane dane oraz informacje wprowadzane na Platformie i Profilu”
 • „jestem świadomy, że za zamieszczanie jakichkolwiek Treści na Platformie nie przysługuje wynagrodzenie”
 • „wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z Platformy.
2. Regulamin określa zasady funkcjonowania Platformy, w tym prawa i obowiązki Użytkowników i Spółki. Procedurę zamieszczania Treści, zasady postępowania reklamacyjnego, zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Platformy oraz warunki zawierania, rozwiązywania i odstępowania od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Celem i rolą Platformy jest wsparcie Użytkowników w procesie układania jadłospisów i planów żywieniowych za pomocą narzędzi on-line. Platforma umożliwia Użytkownikom: generowanie jadłospisów, wprowadzanie danych osobowych, oznaczanie preferencji żywieniowych, wybieranie rodzaju diet, wprowadzanie wywiadów żywieniowych oraz pozwala na komunikację między kontami.
4. Usługi świadczone za pośrednictwem Platformy nie zastępują konsultacji z lekarzem i właściwych badań diagnostycznych oraz nie mogą być traktowane jako podstawa do stosowania jakichkolwiek produktów leczniczych.
5. Wprowadzanie zmian w planie żywieniowym zgodnie z jadłospisem wygenerowanym za pośrednictwem Platformy nie może być traktowany jako pewnik, który ma przyczynić się do polepszenia stanu zdrowia Użytkowników. Nie może być zatem traktowany jako alternatywa wobec porad lekarskich.
6. Użytkownik oświadcza, że jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowy dobór diety, jadłospisu i planu żywieniowego. Korzystanie z wygenerowanych jadłospisów za pośrednictwem Platformy nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności za jadłospisy, które tworzy i udostępnia innym. Jadłospisy, plany żywieniowe oraz diety udostępnione Użytkownikowi są jedynie sugestią sposobu żywienia i muszą być zawsze przeanalizowane i sprawdzone przez Użytkownika.
7. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość oraz zgodność z aktualnym stanem wiedzy i porad udzielanych przez Użytkownika osobom trzecim. W związku z powyższym Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez Użytkownika osobom stosującym wygenerowane jadłospisy, plany żywieniowe, diety itp.
8. Treści generowane na Platformie dotyczące wartości odżywczej, energetycznej diety, produktów, posiłków, składników, w tym zapotrzebowanie na energię dla określonej jednostki pochodzą z Baz danych wskazanych na Platformie. W związku z powyższym Spółka nie ponosi odpowiedzialności i nie gwarantuje kompletności, poprawności oraz prawidłowości informacji na niej publikowanych.
9. Spółka nie odpowiada za wszelkie Treści i wartości odżywcze, energetyczne wprowadzane do bazy danych i jadłospisów przez Użytkowników.
10. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z Regulaminem, a także przepisami obowiązującego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami mając na uwadze przede wszystkim poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Spółki oraz osób trzecich. Zabronione jest również wykorzystanie Platformy do celów innych niż jego przeznaczenie, korzystania z jakichkolwiek programów/skryptów zakłócających lub automatyzujących korzystanie z Platformy takich jak wirusy, boty, itp.
11. Poszczególne elementy Platformy, a także jej zawartości stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
12. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie elementów i Treści dla celów innych niż związanych z prawidłowym korzystaniem z Platformy jest zabronione.
13. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości korzystania z Platformy poprzez zablokowanie jego Profilu w Platformie, a w szczególnie rażących przypadkach – bezpowrotnego usunięcia Profilu.
14. Użytkownik oświadcza, rozumie i przyjmuje do wiadomości, że zablokowanie lub usunięcie Profilu w Platformie zgodnie z Regulaminem, nie daje jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Spółce, dla podkreślenia czego Użytkownik zrzeka się wszelkich takich roszczeń.

II. Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Platformy niezbędne jest:

 • urządzenie (np. komputer, smartfone, tablet lub inne urządzenie multimedialne) z dostępnym połączeniem z siecią Internet;
 • przeglądarka z aktywną obsługą JavaScript oraz plików Cookies;
 • posiadanie konta poczty elektronicznej (adres e-mail).

2. Spółka rekomenduje, aby korzystać z Platformy za pośrednictwem najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge. Korzystanie z Platformy za pośrednictwem innych przeglądarek lub starszej wersji wyżej wymienionych jest możliwe, przy czym niektóre funkcjonalności mogą nie działać prawidłowo.
3. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet korzystanie z Platformy może wiązać się z ryzykiem ingerencji osób trzecich w transmisję danych pomiędzy Użytkownikami. W celu zminimalizowania tego ryzyka zalecane jest korzystanie z aktualnych wersji oprogramowania antywirusowego oraz regularnego aktualizowania oprogramowania na urządzeniach z których korzystamy.

III. Warunki korzystania z Platformy

1. Niniejszy Regulamin został opracowany mając na uwadze ochronę prywatności Użytkowników, ochronę gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Platformy oraz bezpieczeństwo przetwarzania danych.
2. Dostęp do Platformy i możliwość zapoznania się z jego zawartością i funkcjonalnością (poza zawartością i funkcjonalnością wyraźnie zastrzeżoną dla zarejestrowanych Użytkowników) posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet.
3. Rejestracja jest bezpłatna i jest procesem technicznym, który skutkuje zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania przez Użytkownika z Platformy.
4. Po rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do mechanizmów i narzędzi jakie oferuje Platforma.
5. Żadne koszty nie są naliczane bez wiedzy i zgody Użytkownika.
6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Platformy i wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług droga elektroniczną. Wypowiedzenie powinno zostać wysłane za pomocą poczty e-mail na adres: info@dietplannerapp.com
7. Wypowiedzenie Umowy będzie skutkowało usunięciem Profilu Użytkownika, przy czym usunięcie Profilu i danych Użytkownika nie skutkuje usunięciem z Platformy zamieszczonej przez Użytkownika Treści, które będą przechowywane i archiwizowane na Platformie. Usunięcie Profilu nie unieważnia także udzielonej Spółce przez Użytkownika licencji o której mowa w rozdziale V niniejszego Regulaminu.

IV. Treści oraz własność przemysłowa

1. Użytkownik ma możliwość zamieszczania Treści. Każda zamieszczona przez Użytkownika Treść musi być zgodna z prawem oraz nieinszym Regulaminem.
2. Spółka w żaden sposób nie odpowiada i nie weryfikuje dodaje przez Użytkownika Treści, jest jedynie Platformą techniczną, której rolą jest wsparcie Użytkowników w procesie układania jadłospisów i planów żywieniowych. Użytkownik zamieszczający Treści, w tym linki do stron internetowych osób trzecich lub własnych ponosi wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za regulamin i politykę prywatności stosowaną przez właścicieli stron internatowych, których linki zostały zamieszczone przez Użytkowników.
3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek Treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, w tym w szczególności:

 • treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe;
 • zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne;
 • obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne;
 • przedstawiające przemoc;
 • materiały w jakikolwiek sposób dyskryminujące w tym w szczególności ze względu na rasę i płeć;
 • naruszające prawo do prywatności;
 • zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.

4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia naruszeń opisanych w pkt. 3 Użytkownik ma prawo do zawiadomienia Spółki o zaistniałej publikacji Treści zabronionej, zaś Spółka po weryfikacji zawiadomienia jest uprawniona do natychmiastowego usunięcia takich Treści i/lub konta Użytkownika.
5. Za dodane na Platformę Treści, Użytkownik ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Treści dodane przez Użytkownika nie wyrażają w jakimkolwiek stopniu poglądów ani też opinii Spółki.
7. Publikacja Treści nie stanowi podstawy do domagania się jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania od Spółki.
8. Każdy Użytkownik zamieszczający Treści na Platformie oświadcza, że:

 • posiada prawa autorskie, w tym prawa do publikacji Treści;
 • Treści nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych ani praw osobistych;
 • Treści nie posiadają wad prawnych;
 • posiada wszelkie prawa do użytkowania Treści;
 • publikacja Treści nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

9. Użytkownik ponad to oświadcza, że Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty wynagrodzeń na rzecz twórców zamieszczonych Treści.

V. Prawa autorskie. Licencja.

1. Użytkownik w przypadku rejestracji w Serwisie oświadcza, że udziela Spółce nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych licencji niewyłącznej do wielokrotnego wykorzystania nadesłanych Treści. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z przesłanych Treści na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrą;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Treści – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania Treści w sposób inny niż określony w ppkt powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet) oraz zezwalanie na to osobom trzecim.

2. Spółka zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Treści przez Użytkowników w dowolny sposób oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby wszelkiego rodzaju publikacji zamieszczonych Treści. Użytkownik upoważnia ponad to Spółkę do wykorzystywania Treści do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i zgadza się na publikację, jak również dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów, nagłówków i korzystania z tak zmienionych Treści w zakresie wskazanym powyżej. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie przesłanej Treści. Użytkownik wyraża zgodę ma wykorzystanie przez Spółkę z Treści w ww. zakresie i zobowiązuje się nie wykonywać nadzoru autorskiego w stosunku do Treści.
3. Użytkownik udziela także Spółce zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie opisanym w niniejszym rozdziale.

VI. Dane osobowe

1. Do ochrony danych osobowych stosuje się zasady określone w zakładce Polityka Prywatności.
2. Użytkownik posiadający Profil na Platformie oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które wprowadza do Platformy oraz, że jest jedynym podmiotem uprawnionym do decydowania o środkach i celach przetwarzania tych danych osobowych. W związku z powyższym Użytkownik powierza wprowadzane do Platformy dane osobowe do przetwarzania Spółce.

VII. Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidywane niniejszym Regulaminem nie są wykonywane lub są wykonywane nienależycie.
2. Reklamacje należy składać pisemnie w formie e-mail na adres: info@dietplannerapp.com
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • login, imię i nazwisko Użytkownika;
 • czas i okoliczności wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji;
 • opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji;
 • w przypadku wystąpienia błędu konieczne jest przekazanie jego dokładnej treści.

4. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
5. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
6. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail z którego została ona zgłoszona.

VIII. Zmiany w regulaminie

1. Spółce przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Spółka poinformuje Użytkowników poprzez informacje Platformy.
2. O planowanych przerwach w funkcjonowaniu Platformy Spółka będzie informować Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
3. Korzystanie z Platformy po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany.
4. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien zaprzestać korzystania z Platformy i wypowiedzieć niniejszą Umowę.

IX. Postanowienia końcowe

1. Spółka dołoży wszelkich starań w celach zapewnienia prawidłowego działania Platformy, jednakże nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nienależyte działanie Platformy i nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w tym zakresie, w przypadku gdy nie można mu przypisać winy umyślnej. Żaden system nie może zapewnić absolutnego bezpieczeństwa w każdych warunkach.
2. W razie wyniknięcia sporów wynikających z Regulaminu Spółka i Użytkownik będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w terminie 14 dni, wszelkie spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Spółki.
3. Prawem właściwym dla realizacji Umowy i funkcjonowania Platformy jest prawo polskie.